Почетна

Саопштење поводом Транс прајда

За 20. септембар 2015. заказана су два наизглед веома слична, али суштински и идеолошки, веома различита догађаја. С једне стране, приватизована, комерцијализована и отета од заједнице Парада поноса, а са друге потпуно табуизирана и маргинализована скупина невидљивих особа унутар LGBTIQ популације-Транс прајд. Док ће једни на немогућност остваривања својих права указивати протестном шетњом кроз централне градске улице, они који буду дошли на Транс прајд ће бити стационирани у Пионирском парку, између три највише државне институције и града Београда- Скупштине Србије, Председништва Србије и Скупштине града.

Годишње, 20 особа у Србији поднесе захтев за операцију промене пола, а њих 6-9 успе то и да реализује. У протеклих 20 година, 150-200 људи се подвргло операцији промене пола у Србији. Поред перипетија које транс особа мора да прође како би физички променила пол, њену потпуну трансформацију пред законом онемогућавају тренутно важећи прописи. Транс особе се сусрећу са проблемом неусклађености идентитета у периоду транзиције са подацима који пишу у личним документима. Та ситуација доводи до проблема приликом запошљавања, образовања и остваривања других људских права, што резултира дискриминацијом над транс особама.

Зелена омладина Србије ће својим присуством на првом Транс прајду изразити своју подршку и солидарност са Транс заједницом и вредностима које овај догађај заступа. Због наведених замерки на Параду поноса, Зелена омладина Србије неће учествовати у протестној шетњи, али сматра да нетрпељивост, насиље и висок степен дискриминације над LGBTIQ популацијом нису прихватљиви и изражава солидарност са читавом заједницом.

Желимо истаћи да учесници и учеснице обе манифестације не траже право на слободно кретање кроз град, јер они то де факто свакодневно чине. Они овом шетњом/протестом желе бар један дан у години мирно да подсете, да поред проблема са којима се сусрећу као и сви други грађани, имају и проблеме са којима се свакодневно боре због своје различитости.

За сада нема назнака да ће се поновити епилог од пре неколико година када је уз обећања да ће се протестна шетња одржати, полиција отказала скуп у последњем тренутку јер држава није показала жељу да се избори са ултрадесничарским покретом који из године у годину опстају у Србији. Стога, Зелена омладина Србије жели да се и ове године Транс прајд и Парада поноса одрже без нарушавања јавног реда и мира, без инцидената и насиља, које свакако није индуковано самом шетњом и скупом LGBTIQ популације, већ нетолеранцијом „од раније познатих” преступника, који неким чудом и даље не сносе одговорност за своју насилничку праксу.

Видимо се у недељу од 11 часова на Транс прајду у Пионирском парку

Saturday, September 19, 2015 - 15:00
kategorija vest: 

Позив на семинар "ОдрЖиви градови"

Зелена омладина Србије организује семинар „ОдрЖиви градови“. Уколико желите да сазнате више о концепту одрживости и одрживим градовима, ако вас занима ова тематика и желите да научите више о њој, придружите нам се на семинару од 13. до 16. августа на Вршачком брегу.

Низом радионица и предавања, на интерактиван начин помоћу метода неформалног образовања обдрадићемо следеће теме:
- Концепт одрживости,
- Кораци ка еколошкој одрживости
- Социјална одрживост и квалитет живота у градовима,
- Методе за постизање и стимулацију одрживости
- Примери одрживости у градовима
- Урбанизам као основа за одрживи град
- Активистичка поља борбе за одрживе градове.

Семинар ће се одржати од 13. – 16. августа у Дому Црвеног крста на Вршачком брегу. Смештај и храна за време семинара, као и превоз су покривени од стране организатора, уз партиципацију од 1000 динара (партиципација покрива део трошкова превоза до Вршачког брега, три ноћења са пуним пансионом, материјала за рад). Уколико сте заинтересовани, можете попунити пријавни формулар на следећем линку: https://goo.gl/As2SsZ. Ваше пријаве очекујемо најкасније до 29. јула.

За сва додатна питања можете нам писати на seminar@zelenaomladina.org

Sunday, July 5, 2015 - 23:00
kategorija vest: 

Podrška migrantima

Zelena omladina Srbije izražava podršku i solidarnost sa migrantima

U poslednje vreme hiljade ljudi koji beže od rata, siromaštva i represije na Bliskom Istoku i u Africi dospevaju u Srbiju u nadi da će prelaskom u Mađarsku moći da se domognu Evropske unije i obezbede sopstvenu egzistenciju. Dok je Mađarska odlučila da podigne zid duž granice sa Srbijom kako bi sprečila ulaske migranata, ti isti migranti u nasoj drzavi bivaju osuđeni na represiju od strane policije, diskriminaciju od strane pojedinih gradjana i neodgovarajuću reakciju naseg socijalnog sistema.

Zid koji se gradi na granici Srbije i Mađarske je samo još jedan u nizu pokušaja da se zemlje Evropske Unije zaštite i spreče dolazak migranata. Ovakvim merama se ljudima značajno otežava putovanje tako da moraju da biraju dosta opasnije rute gde se nažalost često dešava da mnogi od njih izgube i život. Ovakvim zidovima se štiti “Tvrđava Evropa” i njen kapitalistički sistem gde su dobrodošli samo kapital i visokoobrazovani beli migranti. Masovne migracije su posledica ovakvog sistema koji se ogleda u eksploataciji i reprodukovanju oružanih sukoba. Potrebna je sistematska promena kojom bi se zaustavila eksploatacija i svima obezbedio mir, stabilnost i blagostanje koje nece biti privilegija pojedinih država i pojedinaca.

Desničarska propaganda koju pritom podržava većina medija stvara stereotipe poput toga da su migranti krivi za trenutnu krizu tj. da dolaze da ukradu naše poslove i da unište našu kulturu. Kriza koja potresa Evropu nije izazvana od strane migranata već je to kriza neoliberalnog kapitalizma koju sam sistem generiše.

Svaki ljudski život se mora vrednovati podjednako bez obzira na zakonski status osobe. Smatramo da svi ljudi bez obzira odakle dolaze imaju pravo na slobodu kretanja. Sistematska represija koja se na njima vrši mora odmah prestati. Država mora da im obezbedi slobodan tranzit do njihovog krajnjeg odredišta a ukoliko ostaju na teritoriji države potrebno im je blagovremeno obezbediti neophodnu dokumentaciju i uslove za dostojanstven život. Svim migrantima trebalo bi obezbediti pristup tržištu rada, besplatnu zdravstvenu zaštitu, edukaciju, a posebno kurseve jezika. Potrebno je uložiti posebne napore da bi se sprečila eksploatacija migranata što se do sada veoma često dešavalo.

Pozivamo nasu drzavu da adekvatnim politikama odgovori na potrebe naraslog broja migranata u nasoj zemlji poštujuci njihova ljudska prava i dostojanstvo. Pozivamo sve gradjane i građanke na bezrezervnu solidarnost i podršku migrantima do rušenja svih zidova i slobode kretanja, rada i življenja.

Saturday, June 20, 2015 - 18:15
kategorija vest: 

Support letter to people of Georgia and Georgian Young Greens

The previous weekend Tbilisi, capital of Georgia, was hit by a big storm that caused flash flooding. During the floods at least 19 people have died and more people are missing, while the rest of the population is advised to stay in their homes to avoid an encounter with runaway animals from the zoo. The agitated animals attacked and killed people couple of times, because they were in previously unfamiliar environment for them.

Great material and cultural damage will leave a mark on the economy and the further development of Tbilisi and Georgia.

Different types of natural disasters are affecting more and more often where they are not expected and which haven’t been previously affected. These disasters are linked to climate change and global warming. The link between climate change and natural disasters is mostly visible in case of floods. Increase in the average temperature of only 0.5 degrees Celsius led to an increase in the amount of water that enters the cycle of water circulation and boost its intensity by 4 percent, which means that more water evaporates, which must return through precipitation. Excess rainfall usually ends up in riverbeds, and if riverbeds do not have sufficient capacity to absorb the excess water leads to overflow and flooding.
Effects of floods are magnified by lack of good infrastructure and poor planning and urban sprawl, which leads to a great number of victims due to poor responds to the situation.

During these catastrophic events collective shock usually occurs, which is used by neoliberal capitalist system to implement the shock doctrine. While the people are still disoriented, many goods and services are tried to be commodified, even culture and nature, where at the end whole society ends double impoverished and plundered and small number of individuals ends being enormously rich.

As in case of floods in the Balkans in May last year, during such events there is great solidarity among people in response to the failure of political elites to adequately respond to the needs of the population at a critical moment. We encourage Georgian Young Greens to use this solidarity and focus on changing the political and economic system to a more humane, more righteous and more sustainable system that would protect all people, animals and nature in general.

Serbian Green Youth expresses its solidarity and support to the people of Georgia and our comrades from the Georgian Young Greens. As we got through a similar situation in our country, we can only express the hope that they will emerge stronger out of this situation and that they will demonstrate a high level of solidarity during these terrible floods and that the damage will be removed as soon as possible.

Support letter in serbian: http://zelenaomladina.org/pismo-podr%C5%A1ke-narodu-gruzije-i-gruzijskim...

Thursday, June 18, 2015 - 16:30
kategorija vest: 

Pismo podrške narodu Gruzije i Gruzijskim mladim Zelenim

Prethodnog vikenda Tbilisi, glavni grad Gruzije, pogodila je velika oluja koje je izazvala bujične poplave. Tokom poplava preminulo je najmanje 19 ljudi, a veći broj ljudi trenutno se vodi kao nestalo, dok se ostatku populacije savetuje da ostanu u svojim domovima da bi izbegli susret sa životinjama pobeglim iz zoološkog vrta. Uznemirene životinje su u par navrata napale i usmrtile ljude, jer su se našle u do tada nepoznatoj sredini za njih.
Velika materijalna i kulturna šteta, ostaviće traga na ekonomiju i dalji razvoj Tbilisija i Gruzije.

Različiti tipovi prirodnih nepogoda, pogađaju se sve češće područja gde se ne očekuju i koja nisu ranije pogađala. Ove nepogode su u vezi sa klimatskim promenama i globalnim zagrevanjem. Vezu između klimatskih promena i vremenskih nepogoda je najlakše i objasniti na primeru poplava. Povećanje prosečne temperature za samo 0,5 stepani celzijusa dovelo je do povećanja količine vode koja ulazi u ciklus kruženja vode i pojačala njegov intenzitet za 4 posto, što praktično znači da više vode koje ispari mora da se vrati u višku padavina. Višak padavina obično završava u koritima reka, i ako korita reka nemaju dovoljan kapacitet za primanje viška vode dolazi do prelivanja i plavljenja.
Uzrok magnifikacije efekata poplava obično je nedostatak dobre infrastrukture i lošeg planiranja širenja gradova, što dovodi do povećanog broja žrtava usled lošeg odgovara na nastalu situaciju.

Tokom ovakvih katastrofalnih događaja obično se javlja kolektivni šok, koji je neoliberalni kapitalistički sistem, do sada, jako vešto koristio zarad sprovođenja doktrine šoka. Dok su ljudi još uvek dezorijentisani, pokušava se komodifikovati što više robe i usluga čak i kultura i priroda, gde na kraju celokupno društvo završava dvostruko osiromašeno i opljačkano, a mali broj pojedinaca se enormno bogati.

Kao što smo videli i na primeru poplava na Balkanu u maju prošle godine, tokom ovakvih događaja javlja se velika solidarnost među ljudima, između ostalog i kao odgovor na neuspeh političkih elita da adekvatno odgovore na potrebe stanovništva u kritičnom trenutku. Ohrabrili bismo Gruzijske mlade Zelene da tu solidarnost usmere na promenu političkog i ekonomskog sistema ka humanijem, pravednijem i održivijem koji bi štitio sve ljude, životinje i prirodu kao celinu.

Zelena omladina Srbije izražava solidarnost i podršku narodu Gruzije i drugovima i drugaricama iz Gruzijskih mladih Zelenih. Kako smo sličnu situaciju proživeli u našoj zemlji možemo samo da izrazimo nadanje da će iz ove situacije izaći jači, da će tokom ovih strašnih poplava pokazati visok nivo solidarnosti i da će nastalu štetu ukloniti u što skorijem periodu.

Pismo podrške na engleskom: http://zelenaomladina.org/support-letter-people-georgia-and-georgian-you...

Thursday, June 18, 2015 - 16:15
kategorija vest: 

FYEG Generalna skupština

Tokom prošle nedelje od 4. do 7. juna, održala se se Generalna skupština Federacije Mladih Evropskih Zelenih. Još jednu godinu za redom razmenili smo iskustva i znanje između organizacija članica, amdandirali interne dokumente i rezolucije organizacije. Nove rezolucije su u vezi sa migracijom, ekonomskom krizom, kao i situacijom u Zapadnoj Sahari. Takođe smo vodili diskusije o planu aktivnosti i kampanji u vezi sa klimatskim promenama kojom će se FYEG i njegove članice organizacije baviti u narednom periodu, kao i kreiranju politika koje ćemo zastupati na klimatskoj konferenciji COP21 u Parizu, u decembru ove godine.

Želimo da čestitamo prethodnim članovima Izvršnog komiteta, na sjajnom radu u toku prošle godine. Naravno želimo sreću novoizabranim članovima Izvršnog komiteta u daljem radu i implementaciji plana aktivnosti, i portparolima koji će zastupatpati politike Federacije na međunarodnom nivou. Članovi Izvršnog komiteta su Cengiz Kulac, Iryna Okseniuk, Tornike Kusiani, Johannes Butcher, Marie Pochon i Morgan Henley, dok će funkcije portparola u okviru Izvršnog komiteta vršiti Teo Comet i Laura Carlier.
Podršku u radu članovima Izvršnog komiteta pružiće generalna sekretarka Shenna Sanchez kao i projektni menadžer Gio Megrelishvili.

Od ovog kongresa imamo i novu članicu kandidata za FYEG, Mladinska organizacija na Demokratsku obnovu na Makedonija (MODOM).

Čestitamo i Gruzijskim Mladim Zelenim na sjajnoj organizaciji Generalne skupštine.

ps. Zahvaljujemo se i divnom predsedništvu Generalne skupštine.
--------------------------------------------------------

During the last week of June 4th to 7th, took place the General Assembly of the Federation of Young European Greens. Another year in a row we exchanged experiences and knowledge between member organizations, amended internal documents and resolutions of the organization. New resolutions are related to migration, the economy crisis and the situation in Western Sahara. We have also been discussing the activity plan and campaigns related to climate change which will be implemented by FYEG and its member organizations in the forthcoming period, as well as the creation of policies that will represent the COP21 climate conference in Paris in December this year.
We wish to congratulate the pervious members of the Executive Committee, on glossy paper in the last year. Of course we wish good luck to the newly elected members of the Executive Committee for further work and implementation action plan, and spokespersons who will zastupatpati policy of the Federation at the international level. Members of the Executive Committee are Cengiz Kulac, Iryna Okseniuk, Tornike Kusiani, Johannes Butcher, Marie Pochon and Morgan Henley, while the function of spokesperson within the Executive Committee will be persued by Teo Comet and Laura Carlier.
Work of the members of the Executive Committee will be supported by Secretary General Shenna Sanchez and project assistant Gio Megrelishvili.
From this Congress we have a new member candidates for FYEG, Youth organizations of the Democratic Reconstruction of Macedonia (MODOM).

Congratulations to Georgian Young Greens on the great organization of the General Assembly.

Ps. We also thank to the Presidency of General Assembly.

Thursday, June 11, 2015 - 19:00

Кампања "Ископавање"

Зелена омладина Србије покреће кампању чији је краткорочни циљ заустављање приватизације у рударству и енергетици, а дугорочни циљ прелазак на обновљиве и одрживије изворе енергије путем системских промена у друштву.
Еколошке последице вишедеценијског избегавања стратешког улагања у обновљиве изворе енергије и одрживо рударство говоре о небризи за здравље данашњих и будућих генерација, посебно становништва у околини рудника. Сами радници/це на коповима вишеструко су изложени опасностима, под условом да сачувају запослење. Занемаривање јавног интереса у Србији појачано је мерама штедње које блокирају социјални и еколошки просперитет.
Примери из многих, чак и уређенијих земаља показују да приватизација у рударству и енергетици и уплив мултинационалних корпорација на тржиште неће решити старе проблеме, већ их затрпава новим, попут нестабилних цена стратешких добара, отказа и погоршања радних услова, неконтролисаног и ненадокнадивог загађења, одсуства друштвене савести и дугорочне одговроности, и неповратног сливања прихода од експлоатације природних добара на приватне рачуне.
Вођени идејом одрживости и свешћу о друштвеним кретањима у Србији сматрамо да је неопходно хитно проблематизовати приватизацију и подићи свест о текућим процесима у пољу рударства и енергетике. Желимо да прикупимо релевантне информације, отворимо дискусију за партиципацију експерата/киња, активиста/киња, локалног становништва, радништва и заинтересоване јавности, да подстакнемо размену аргумената и иницирамо потребне акције како би се омогућила демократска контрола над рудним ресурсима и инфраструктуром. О природним богатствима треба да се пита цело друштво!
Заинтересовани грађани/ке, активисти/киње, експерати/киње, организације, синдикати и остали друштвени актери могу нам се јавити за сарадњу, како бисмо заједнички на што више нивоа радили на демократизацији процеса одлучивања, спречавању даље распродаје природних богатстава и чврсто стали у одбрану јавног интереса.

Кампању можете пратити на фејсбук страници www.facebook.com/Iskopavanje

Wednesday, March 11, 2015 - 01:45
kategorija vest: 

11. Конгрес Зелене Омладине Србије

(Март 27-29.) Протеклог викенда Зелена омладина Србије одржалa je 11. Конгрес у Сремским Карловцима. Осим усвајања извештаја раду у току прошле године и разматрања и гласања о изменама постојећих докумената, чланови Зелене омладине Србије усвојили су два нова документа. Један од њих је Идеолошки минимум који представља минимум онога за шта се залажемо. Други је Акциони план, који обухвата циљеве организације за наредних 12 месеци са планом активности. Током Конгреса смо такође разговарали о стратегији за период 2016. - 2018.

По општем циљу усвојеним Акционим планом ЗОС-а је имплементација Зелене идеје. У складу са општим циљем радићемо и на:
• Одржавању манифестација које промовишу одрживост и Зелену идеју
• Подизању свести о проблематичном положају појединих група у патријархалном друштву
• Подизању свести и борба против приватизације у енергетици и рударству
• Јавном залагању за креирање дугорчног енергетског плана, који ће се базирати на одрживијим изворима енергије
• Умрежавању са организацијама на идеолошкој линији са сличним циљевима, на локалном и међународном нивоу
• подизању и јачању капацитета организације.

Акциони план ће бити реализован од стране новоизабраног Главног одбора који се састоји од Мире Мулаимовић, Вање Зарић, Милоша Митића, Дина Мартинића (мушки портпарол) и Марије Јаковљевић (женски портпарол). Током њиховог мандата Главни одбор ће бити подржан од стране чланова Секретаријата Иве Марковић и Предрага Момчиловића.

Током Конгреса радна групе за родну равноправност је потврђена, док је нова радне групе за енергетику и рударство формирана, чији ће рад углавном бити усмерен на кампању "Ископавање"против приватизације у сектору енергетике и рударства.

Monday, March 30, 2015 - 01:45
kategorija vest: 

Извештај са 6. генералне скупштине Мреже за сарадњу и развој Источне Европе (Cooperation and Development Network Eastern Europe - CDN)

CDN, мрежа зелених за Источну Европу, је одржала Генералну Скупштину у периоду 26.2 – 1.3 у Кишињеву (Молдавија).
Организација домаћин био је Гутта клуб из Кишињева који је делегате омладинских зелених организација из Источне Европе укључио и у локална еколошка дешавања, као што су перформанс испред Владе у циљу скретања пажње јавности на загађеност река и разговоре о актуелним еколошким проблемима у Молдавији.
Главни део Скупштине био је посвећен извештајима о Плану активности и Финансијском извештају, усвојени су извештаји за предходну годину, разматрани су нови планови и усвојени финансијски и акциони план за предстојећи период. Изабран је и нови извршни одбор који чине Яўген Герасіменка (Белорусија), Elisabeth Terziman (Молдавија), Анастасија Пејовић (Србија, чланица Зелене омладине Србије), Masha Pashkova-Dzneladze (Грузија) и Маx Weber (Немачка). Делегати су радили на унапређењу докумената мреже, где је Зелена омладина Србије дала највећи допринос на унапређењу Политичке платформе.
Учесницима је био понуђен разноврсан едукативни програм. Радна група за Опен Соурце одржала је презентацију о групној динамици, РГ за родну равноправност представила је резултате истраживања о родној дистрибуцији унутар организација чланица ЦДН-а спроведеног током протекле године, док је РГ за алтернативну урбанизацију одржала презентацију о џентрификацији са фокусом на примеру Савамале у Београду. ЦДН је организовао радионицу о фунд раисингу од приватног сектора, а активисткиња Асја из Белорусије одржала је презентацију о информационом рату у сукобу Русије и Украјне. У неформалном делу делегати су размењивали информације о политичким дешавањима у Источној Европи и развијали идеје за унапређење регионалне сарадње.

Sunday, March 15, 2015 - 01:15

Program EKOfesta ’14

PETAK / 17. OKTOBAR / 17-22H
(Club Green House, Dr Dragoslava Popovića 22)
17:00 – Otvaranje festivala
17:15 – 18:45 – Predavanje: Osnove o prirodnim nepogodama, Ivan Nonković, Geografski fakultet
19:00 – 19:45 – Horkestar, nastup
20:00 – 20:45 – Film i diskusija o filmu: River, 1938
20:45 – 22:30 – Film i diskusija o filme: Skopje, 1963

SUBOTA / 18. OKTOBAR / 17-22H
(Club Green House, Dr Dragoslava Popovića 22)
17:00 – Predstavljanje programa
17:15 – 19:00 - Panel diskusija: Od freona do ciklona, Đorđe Samarđija (1stepen), Ivan Karić (Zeleni Srbije), Predrag Momčilović (Zelena omladina Srbije)
19:15– 20:45 – Film i diskusija o filmu: Climate Change Disruption, 2014
20:45– 21:30 – Serija kratkih filmova na temu klimatskih promena

NEDELJA/19. OKTOBAR / 15-18H
(Club Green House, Dr Dragoslava Popovića 22)
15:00 – Rekapitulacija prethodna dva dana festivala
15:15 – 18:00 Film i panel na temu filma: Doktrina šoka, 2009

IZLOŽBA
Tokom sva tri dana biće otvorena postavke izložbe u klubu Green House.

Wednesday, October 15, 2014 - 18:30
kategorija vest: 

Pages